Tolk- och hörselrådet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landstinget skyldighet att erbjuda tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och dövblinda. Tolk- och hörselrådet (THR) är ett samverkans- och samrådsorgan för tolk- och hörselfrågor mellan berörda brukarorganisationer i länet och Landstinget Dalarna.

Tolk- och hörselrådet är ett remissorgan i frågor som gäller hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet och ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Organisation

I Tolk- och hörselrådet finns representanter för Dalarnas Dövas Förening (DDF), Hörselskadades Riksförbund Dalarna (HRF), Föreningen Sveriges Dövblinda i Dalarna (FSDB) och Vuxendöva i Sverige (VIS). Ansvariga politiker och tjänstemän från landstingets centrala förvaltning finns också representerade, liksom verksamhetsansvariga från Landstingets Hjälpmedelscentral, Tolkcentral, Pedagogisk hörselvård, Hörcentral, Teknisk hörselvård, Specialpedagogisk enhet samt tolkar.

Ordförande i Tolk- och hörselrådet är landstingsrådet Elin Norén. Föredragande är tjänsteman sakkunnig i funktionshinderfrågor.

Tolk- och hörselrådet sammanträder fyra gånger per år eller ytterligare vid behov.

Frågor till rådet tas emot av landstingets handikappkonsulent Kerstin Nilsson.

Några exempel på ärenden som tas upp i Tolk- och hörselrådet

  • Förändringar och utveckling inom tolktjänst och hörselvård
  • Brukarfrågor
  • Samarbetsfrågor
  • Beställningsrutiner
  • Tolkbehov och rekrytering av tolkar Information och utbildning för tolkar och tolkanvändare
  • Information och utbildning inom hörselområdet