Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Lagbok i närbild.

Ansvarar för samordningen av landstingets del av LSS som är Råd och Stöd har tjänsteman sakkunskap inom funktionshinderområdet

Lagen om stöd och service, LSS, tillförsäkrar människor med stora och varaktiga funktionshinder rätt till insatser som de behöver för att kunna leva ett jämlikt och värdigt liv.

LSS är en rättighetslag, vilket bland annat innebär att man kan gå till domstol och överklaga om man inte anser sig få sina behov tillgodosedda.

LSS ger rätt till sammanlagt tio olika insatser. Landstinget har ansvaret för en av insatserna, Råd och Stöd, som syftar till att underlätta för den enskilde att leva ett gott och självständigt liv med sitt funtionshinder.

Kommunen har ansvar för övriga insatser som är:

  • Personlig assistent - ledsagarservice - kontaktperson
  • Avlösarservice - korttidsvistelse - korttidstillsyn
  • Bostad med särskild service till barn och ungdomar
  • Bostad med särskild service - daglig verksamhet

Vad ingår i Råd och Stöd?

Lagen ger rätt till expertstöd av personal som är särskilt kunnig när det gäller människor med stora och varaktiga funktionshinder.

Insatsen rådgivning och annat personligt stöd kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, talpedagog, logoped, dietist m.fl. Det kan ges till den enskilde själv, anhöriga eller närpersonal.

Arbetet skall ske från ett helhetsperspektiv. Därför arbetar dessa specialister i särskilda team som finns inom landstinget.

I insatsen Råd och Stöd ingår inte behandling av något slag.