Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Händer som känner på blindskrift. Man som hör dåligt, sätter handen bakom örat.Närbild av hjulet på en rullstol.

Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID är en samverkans- och kontaktkanal mellan funktionhinderorganisationer i länet, Landstinget Dalarna och Region Dalarna. FRID ska verka för att funktionhinderorganisationernas sakkunskap tas tillvara och förmedlas till landstingets och kommunernas olika nämnder för att ge kunskap om funktionshindrades behov och synpunkter.

Funktionshinderrådet i Dalarna ska verka för att handikappaspekterna beaktas i alla nämnder och förvaltningar.

I Funktionshinderrådet ska handikapporganisationernas sakkunskap tas tillvara och förmedlas till landstingets och kommunernas olika nämnder för att ge kunskap om handikappgruppernas behov och synpunkter.

Organisation

Funktionshinderrådet består av 14 ledamöter. Tre förtroendevalda från Landstinget Dalarna, tre från Region Dalarna och åtta representanter från handikapprörelsen i länet.

Det finns i dag 32 olika organisationer som har representation enligt 5-gruppsprincipen - det vill säga två representanter för medicinskt funktionshindrade, två representanter för rörelsehindrade, en från syn och en från hörsel samt en från psykiskt funktionshindrade. Tillkommer en representant från unga funktionshindrade. HSO:s kanslichef och landstingets hjälpmedelschef är ständigt adjungerade.

Ordförande är landstingsrådet Elin Norén. Föredragande är tjänsteman med sakkunskap inom funktionshinder området.

Funktionshinderrådet sammanträder minst fyra gånger per år. Två gånger årligen inbjuds ordförandena i länets handikapporganisationer till samrådsträffar.

Funktionshinderrådet har ansvar för Byggruppen som granskar landstingets om- och nybyggnation.

Exempel på ärenden

Här följer några exempel på ärenden som tas upp i Funktionshinderrådet:

  • Hälso- och sjukvårdens organisation, arbetssätt och tillgänglighet
  • Hjälpmedel
  • Kommunikationer
  • Budgetfrågor
  • Prioriteringar
  • Länshandikapprådet är också remissinstans i frågor som rör funktionshinder/handikapp.