Kvalitetsregister

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om behandlingar och operationsteknik inom många områden. I kvalitetsregistren samlas uppgifter för olika patientgrupper från hela landet. De kan därför användas för att jämföra vården mellan olika sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, sjukhem och äldre-boenden.

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Dina uppgifter i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

I vilka register finns jag med?

Innan en registrering sker ska du informeras om din rätt att säga nej till registrering i kvalitetsregister. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter borttagna. Du har rätt till särskild information om de kvalitetsregister som du registreras i och vilken vårdenhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter. Som patient har du också rätt att få veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, till exempel att uppgifterna lämnas ut för forskningsändamål. Om du inte vill att dina uppgifter registreras kan du vända dig till den vårdgivare du besökt.

En gång per år har du rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig kostnadsfritt. Ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktperson för respektive kvalitetsregister. Du hittar en förteckning över kvalitetsregister och kontaktpersoner här: www.kvalitetsregister.se. Om du inte känner till vilka nationella kvalitetsregister som kan vara aktuella kan du kontakta din vårdenhet eller vända dig till landstingets personuppgiftsombud.

Om dina uppgifter hanteras i strid med Personuppgiftslagen har du rätt till ersättning. Du kan också begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt Personuppgiftslagen.

Mer information om nationella kvalitetsregister hittar du hos SKL.