Ansökan om utlämnande och åtkomst till patientuppgifter för forskning

Stäng

Kontakt

Karin Björling

Administratör

0720-835921 karin.bjorling@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget är en offentlig myndighet och ska med stöd av offentlighets-principen utlämna uppgifter som inte kan sekretessbeläggas. Det innebär att förfrågningar om utlämnande av uppgifter ska handläggas på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Om uppgifter inte utlämnas ska ett formellt, överklagbart beslut erbjudas genom hänvisning till Central förvaltning, Rättsavdelningen. Landstinget har mot den bakgrunden en centraliserad handläggning av beslut om utlämnande av uppgifter i forskningssyfte.

Ansökan om utlämnande

Ansökan om utlämnande av patientuppgifter för forskning har tidigare skett direkt till respektive klinik. När GDPR nu har trätt i kraft, med de skärpta krav på kontroll och struktur det innebär, har Landstinget Dalarna beslutat att centralisera handläggningen av och beslutfattandet i dessa ärenden. Den 24 januari fattades verkställighetsbeslut om det, och riktlinjer och rutiner har tagits fram.

Forskaren gör ansökan genom att fylla i det digitala formuläret. Bilagor skickas till karin.bjorling@ltdalarna.se Inga personuppgifter (t.ex. personnummer på forskningspersoner) får skickas per mejl. Dessa uppgifter skickas i förekommande fall med ordinarie postgång.

Landstinget Dalarna
Att: Karin Björling, CKF
Nissers väg 3
791 82 Falun

Inkommen ansökan diarieförs i centralt diarium och forskningschef fattar, efter samråd med berörd verksamhetschef och vid behov med andra befattningshavare, beslut i ärendet. Vid avslag erhåller sökanden ett formellt överklagbart beslut med motivering från Rättsavdelningen. Vid bifallen ansökan lämnas ärendet vidare till berörd klinik, som handhar själva utlämnandet.


Ansökan om utsökning/pre-screening

Ansökan om utsökning av patientuppgifter för att utröna förekomsten av ett visst forskningsunderlag sker fortsatt direkt till respektive klinik/verksamhetschef eller via det digitala formuläret. Eventuella dokument eller bilagor skickas till berörd verksamhetschef. Mottagande verksamhetschef ansvarar sedan för att diarieföring sker i centralt diarium, handläggande, beslut samt verkställande av utsökningen.


Läkemedelsstudier och prövning av medicinsk-teknisk utrustning

Förfrågningar om deltagande i studier som prövar läkemedel och medicinsk-teknisk utrustning diarieförs i centralt diarium, men är tills vidare undantagna från centraliseringen av handläggning. Riktlinjer och rutiner för dessa finns sedan tidigare framtagna.


Kvalitetssäkringsstudier och vetenskapliga arbeten

Kvalitetssäkringsarbeten och vetenskapliga arbeten såsom ST-uppsatser är tills vidare undantagna från centraliseringen av handläggning. Riktlinjer och rutiner för dessa finns sedan tidigare framtagna.


Kontaktpersoner vid frågor

Handläggare - Karin Björling
karin.bjorling@ltdalarna.se

Forskningschef, beslutsfattare - Lars Wallin
lars.wallin@ltdalarna.se

Rättsavdelningen - Lena Jönsson
lena.c.jonsson@ltdalarna.se

Rättsavdelningen - Carl Gudmundsson
carl.gudmundsson@ltdalarna.se