Beslut tagna i struktur- och förändringsplan del 2

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 24 november tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra struktur- och förändringsplan del 2 vilket innebär förändringar i landstingets samtliga verksamheter. Målet är att skapa en högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden och få landstingets ekonomi i balans.

Landstingsfullmäktige fattade i november beslut om följande förändringar:

Falu lasarett

 • Akutvårdsavdelningen (AVA) minskar antalet vårdplatser med 10 (av 16). AVA är tillfälligt stängt men man jobbar för att öppna de 6 platserna i början av 2016.
 • Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 72). Idag har man 58 platser öppna och jobbar för att komma upp i de 66 till våren 2016.
 • Ortopeden minskar antalet vårdplatser med 8 (av 52) fr o m 1 dec 2015.
 • Reumatologavdelning 12 utökas med 2 vårdplatser fr o m 1 feb 2016.
 • Urologsektionen vid Falu lasarett blir ansvarig för urologin i länet för båda akutsjukhusen fr o m juni 2016.

Mora lasarett

 • Intensivvårdsavdelningen (IVA) minskar antalet vårdplatser med 2 (av 8) fr o m 1 dec 2015.
 • Arbetstidsöversyn för sjuksköterskor under jourtid på centraloperation kommer att ses över efter årsskiftet 2015/16.
 • Ytterligare 250 planerade operationer per år ska genomföras på centraloperation under kvällar och helger. Påbörjades i sept 2015.

Ludvika lasarett

 • Primärvården har jour dagtid på respektive vårdcentral.
 • För Västerbergslagen organiseras primärvårdsjouren vardagar 17-21 samt helger 9-17 på Ludvika lasarett.
 • Nattetid har jourcentralen öppet som tidigare.
 • Ortopedmottagningen stängs fr o m 1 jan 2016.
 • Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 40) fr o m 1 mars 2016.

Avesta lasarett

 • Primärvårdsjouren flyttas från medicinakuten till vårdcentral dagtid.
 • För södra Dalarna organiseras primärvårdsjouren vardagar 17-21 samt helger 9-17 på Avesta lasarett.
 • Nattetid är medicinakuten öppen som tidigare.
 • Medicinkliniken minskar antalet vårdplatser med 6 (av 51) fr o m 1 april 2016.

Övergripande åtgärder hälso- och sjukvård

 • Stopp för stafettsjuksköterskor fr o m 1 jan 2016.
 • Fortsatta åtgärder för att minska läkarstafettbehov.
 • Minskat intag av AT-läkare från 60 till 50 per år.
 • Samordna och etablera en kris- och traumamottagning (start september 2016).
 • Skapa länsgemensamma väntelistor för operation (start jan-feb 2016).
 • Tydligare produktionsmål för ortopedi, kirurgi och ögonsjukvård (pågår).
 • Minska externa vårdköp inom kirurgi, ortopedi och ögonsjukvård (pågår).
 • Minska kostnader för läkemedel och högspecialiserad vård (pågår).

Övriga hälso- och sjukvårdsåtgärder

 • Översyn av beställaransvar samt standardisering av förbrukningsmaterial och servicenivåer.
 • Översyn av patientkallelsesystem och övriga IT/e-hälsostöd.
 • Strategi för att ytterligare säkra intäkter.

Övriga förändringar:

Fryst partistöd för samtliga landstingets politiska partier under 2016.

Utredningar Hälso- och sjukvård

 • Rättspsykiatrins uppdrag och framtida struktur, klar nov 2016.
 • Missbruks- och beroendevårdens organisation, klar nov 2016.
 • Närsjukvårdsuppdrag, klar juni 2016.

Utredningar koncernnivå

 • Förutsättningar för landstingets bidragsgivning.
 • Nytt kostnadsfördelningsavtal för kollektivtrafik.
 • Inköps- och upphandlingspolicy.
 • Föreskrifter för finansförvaltning och placeringsdirektiv.
 • Ny upphandling av leasingbilar.

Bemanning

 • Bemanningsmål: 600 färre tjänster fram till och med 2019.
 • Stopp för alla särskilda löneersättningar (ej AB och 24/7-avtal).
 • Uppföljning av regelverk för läkares 70/30-jourkompensation.
 • Införande av nytt flexavtal.
 • Skärpt anställningsprövning införs.

Avgifter

Sjukresor: (gäller från 1 jan 2016)

 • Egenavgift för taxi höjs från 100 till 150 kr.
 • Egenavgift för liggande sjukresor på 150 kr införs.
 • Egenavgift för idag undantagna dialys- och habiliteringspatienter på 150 kr införs.
 • Högkostnadsskydd för sjukresor höjs från 2000 till 2400 kr.
 • Patienter över 85 år undantas från krav att intyga medicinska skäl för sjukresa med taxi.

Övriga avgifter: (gäller från 1 jan 2016)

 • Hjälpmedelsavgift (för C-PAP) höjs från 100 kr till 150 kr/månad.
 • Avgift på 300 kr för uteblivet besök införs för barn upp till 18 år inom barnpsykiatrin och habilitering.
 • Nivån för utebliven inställelse vid besök för operation ska utredas.
 • Avgift för vistelse på patienthotell och liknande verksamheter höjs från 80 till 100 kr per dygn.
 • Lagstadgad avgift för betalningspåminnelse kommer att debiteras, för närvarande 60 kronor.
 • Lagstadgad avgift för uppläggningskostnad av avbetalningsplan kommer att debiteras, för närvarande 170 kronor.

Krav på effektiviseringar inom:

 • Central Förvaltning – 15 miljoner, MiT 6 miljoner. Totalt 21 miljoner
 • Fastighetsförvaltning – 10 miljoner
 • Folktandvård – 4 miljoner
 • Kultur- och bildning – 3 miljoner
 • Landstingsservice – 6 miljoner
 • Hjälpmedel Dalarna – 6 miljoner

Beslut om ovanstående effektiviseringar togs på fullmäktige i juni. Genomförandeplaner är framtagna.