Bakgrund

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Med målet att skapa en patientsäker, högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden har landstingsfullmäktige fattat beslut om att genomföra den struktur- och förändringsplan som tjänstemannaledningen och verksamhetscheferna i landstinget har tagit fram.

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2015 gavs ett uppdrag till landstingsstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för en skapa ekonomi i balans. Uppdraget gick till landstingsdirektören att återkomma med förslag till en struktur- och förändringsplan för beslut i landstingsstyrelsen 1 juni och i fullmäktige 15-16 juni. Arbetet med att ta fram struktur- och förändringsplanen pågick under cirka sex månader och innefattade bland annat en genomlysning av hälso- och sjukvården och en översyn av all administration i landstinget.

Grundförutsättningarna i arbetet har varit att kunna skapa en högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden. För att ge patienterna vård efter behov och med god kvalitet behöver hälso- och sjukvården förändras i takt med den medicinska utvecklingen.

Fortsatt arbete med del 2

Beslut om struktur- och förändringsplan del 1 togs på fullmäktige den 15-16 juni 2015. Samtidigt fick landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta med del 2 i arbetet med struktur- och förändringsplanen.

I det arbetet, som pågått under sommaren och hösten 2015, har en arbetsgrupp av tjänstemän, chefläkare och andra företrädare för sjukvården deltagit, tillsammans med verksamhetschefer. Man har utgått från kravet på en kostnadsminskning i Landstinget Dalarna för att nå en balans mellan resurser och utbud. I arbetet har man även undersökt vad befolkningen i Dalarna behöver och var vården ska finnas. Utifrån detta arbetades förslag fram med hänsyn till ekonomiska perspektiv, medicinska perspektiv och konsekvenser för hälso- och sjukvården i övrigt när det kommer till bemanning och kompetensförsörjning.

Fokus har legat på att vården ska organiseras utifrån patientsäkerhet, hållbarhet, kvalitet och medicinsk utveckling. En omvärldsanalys, men också behovsanalys, har gjorts.

Den 23-24 november 2015 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra struktur- och förändringsplan del 2.

Flerårig plan

För patienterna kan förändringarna innebära att avståndet till vissa vårdinsatser blir längre, att service upplevs som sämre, att det blir längre väntetider eller råd om egenvård för dem med lindrigare sjukdom eller ofarliga besvär.

Totalt innefattar struktur- och förändringsplanen hela Landstinget Dalarna och beräknas ge en ekonomisk effekt på drygt 700 miljoner kronor till och med 2019, och skapa en hållbar och balanserad ekonomi från och med 2016.