Missbruk/samsjuklighet

Stäng

Kontakt

Ann-Sofie Holmberg

Ordförande för länsgruppen

023-49 00 00 (vxl) Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget och kommunerna i Dalarna antog 2008 gemensamma riktlinjer för vården av personer med missbruk eller beroenden och samsjuklighet. Målet är att ge den enskilde samordnad vård och behandling som har välgrundad kvalitet och effekt.

Riktlinjerna utgår från Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, 2007. Syftet med dessa är att göra vården tydlig och enhetlig i landet samt att ge kommuner och landsting underlag för ett rationellt användande av missbruks- och beroendevårdens resurser.

Med stöd av ekonomiska medel från länsstyrelsen driver landstinget och kommunerna sedan våren 2008 ett särskilt projektarbete för att införa gemensam tillämpning av riktlinjerna i sina verksamheter. En handlingsplan är upprättad med olika aktiviteter som ska genomföras tillsammans. Den omfattar gemensamma utbildningsinsatser, införande av gemensamma instrument för tidig upptäckt och behandling samt att i varje kommun organisera en specialiserad verksamhet för samordnad missbruks- och beroendevård och systematisk uppföljning.

För att underlätta implementeringen av de nationella riktlinjerna och för att förbättra missbruks- och beroendevården i landet ges under åren 2008-2010 ett särskilt ekonomiskt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting genom det nationella projektet "Kunskap till praktik". Dalarna har genom detta fått ytterligare utvecklingsmedel för att erbjuda personal inom missbruksvården utbildning i evidensbaserade arbetsmetoder. Satsningen ska stärka kvaliteten på insatserna och förbättra bemötandet inom missbruksvården.

Målsättningen är att de metoder, rutiner och samarbetsformer som utvecklas under projekttiden ska permanentas och bli en del i kommunernas och landstingets ordinarie verksamhet